icons8-course-80

BASIC LEVEL

ระดับพื้นฐาน
icons8-course-80 (1)

MIDDLE LEVEL

ระดับกลาง
icons8-course-96

ADVANCE LEVEL

ระดับสูง

Search Courses

Description for search course.

COURSES OPEN SOON

COURSES OPEN SOON

ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย

(0 review)
0
student
0
Free

การพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังวางแผนดาเนินกิจการ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการในระดับชุมชน ความรู้พื้นฐานสปาไทย ประเภทของอุตสาหกรรมสปา ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปาไทย บทบาทและบริการของสปา ความสาคัญของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การนวดดัดจัดสรีระ การประยุกต์ใช้การแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ

Free

ท่องเที่ยวชุมชน

(0 review)
0
student
0
Free

หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จริงของชุมชน วิธีการและเทคนิคการทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษาแนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

Free

ศิลปะการปรุงอาหาร

(0 review)
0
student
0
Free

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสาคัญของอาหาร การตกแต่งอาหาร ที่สร้างสรรค์ เพื่อนาไปประยุกต์ในธุรกิจอาหารของตัวเองผู้ผลิตอาหารจะทาอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็นที่นิยมมีความแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์และเป็นที่น่าจดจา จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากรสชาติอาหารอร่อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจัดจานถือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตกแต่งอาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชานี้นอกจากจะสอนการทาอาหารคาวและหวานแล้วยังมีการออกแบบอาหารเพื่อดึงดูดและพัฒนาเพื่อให้ออกมาได้รับความนิยม เป็นเอกลักษณ์ของตน

Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน (OPEN SOON)

(0 review)
0
student
0
Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

Free

SMART COURSES

SMART COURSES
View All Courses

เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM)

(3 reviews)
283
students
3
Free

คำอธิบายคอร์ส ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสงเสริมการเกษตรแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน ระดับพื้นที่ย่อย (Micro-climate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น...

Free

การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

(0 review)
26
students
0
Free

หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านอีคอมเมิร์ซ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาของคอร์ส Module 1 : การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ การทำงานบนเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อและการนำเสนอเท่าทันยุคสมัย รวมถึงการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด Module 2...

Free

ACADEMIC ENGLISH (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

(0 review)
65
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ไปต่อยอด ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไปได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Academic Reading (การอ่านเชิงวิชาการ) Module 02 ▸ Academic Writing...

Free

ICT for Online Leaning : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

(1 review)
21
students
1
Free

คำอธิบายคอร์ส ICTEZ (ไอซีทีอีซี่): เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT for Online Leaning สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Basic : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ Module 02...

Free

ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง

(0 review)
13
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส การถ่ายภาพเป็นหน้าต่างของการทำธุรกิจออนไลน์ ภาพถ่ายที่ดีสามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และมีปัญหาเรื่องภาพถ่ายที่ไม่โดนใจลูกค้า ภาพไม่ดึงดูดลูกค้า และอยากถ่ายภาพเองแต่ไม่รู้จะต้องถ่ายอย่างไร เริ่มอย่างไร คอร์ส Digital Photography For SME “ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง” จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแน่นอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อน ไม่ต้องใช้กล้องตัวใหญ่แบบมืออาชีพ แค่กล้องจากสมาร์ทโฟนก็สามารถมีภาพถ่ายที่ปังได้แน่นอน เนื้อหาของคอร์ส แนะนำการถ่ายภาพ รู้ก่อนเรียน การเตรียมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี การจัดฉากและระนาบฉาก...

Free

LANGUAGE COURSES

LANGUAGE COURSES
View All Courses

เริ่มพูดอย่างไรให้เป๊ะเว่อร์เมื่อเจอฝรั่ง

(0 review)
10
students
0
Free

การพบเจอกันครั้งแรก การกล่าวต้อนรับ การแนะนำตัว หรือแม้แต่การทักทาย ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการสื่อสารกันระหว่างบุคคลและถือเป็นวัฒนธรรมที่สำคัญมากในสังคม  คอร์สนี้จะสอนเทคนิคการแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การกล่าวต้อนรับและการตอบกลับ รวมถึงคำอุทานที่สุภาพ ถูกต้อง เทคนิคที่กล่าวมาทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณกล้าที่จะสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจ ไม่เขินอาย นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อาชีพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Free

ถามอย่างไร…ให้รู้เรื่อง

(0 review)
4
students
0
Free

QUESTIONS: CONSTRUCTING AND ANSWERING การตั้งประโยคคำถามในภาษาอังกฤษถือว่าเป็นสำคัญ หากมีต่างชาติมาสอบถามและอยากจะตอบหรือถามกลับจะทำอย่างไร คอร์สนี้จะสอนวิธีและเทคนิคง่าย ๆ ในการตั้งคำถาม ไม่รู้หลักไวยากรณ์แต่คนฟังต้องเข้าใในภาษาอังกฤษมีคำถามสองแบบแตกต่างกัน คือ ประโยคคำถาม Yes/No เป็นคำถามที่สามารถตอบว่า Yes/No และประโยคคำถาม WH

Free

การกล่าวขอบคุณและอำลา

(0 review)
1
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องการกล่าวขอบคุณแบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ การกล่าวขอบคุณสำหรับอนาคต และการกล่าวอำลา ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาของคอร์ส เนื้อหาและคำสำคัญ (Contents and Key words) การกล่าวขอบคุณ (Saying thank you) การกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการ (Saying thank you: Formal) การใช้ Thank...

Free

ออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง…สำคัญกว่าสำเนียง

(0 review)
4
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาของคอร์ส Pronunciation Level 1 คำสำคัญสำหรับการออกเสียงที่ดี (Content and keywords for good pronunciation level1) ทำไมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีจึงสำคัญ (Why is good...

Free

ACADEMIC ENGLISH (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

(0 review)
65
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ไปต่อยอด ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไปได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Academic Reading (การอ่านเชิงวิชาการ) Module 02 ▸ Academic Writing...

Free