Showing 1-2 of 2 results

ทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(0 review)
29
students
0
Free

วิดีโอภาษามือ อธิบายรายวิชา ► คลิก วิดีโอภาษามือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ► คลิก วิดีโอภาษามือ เนื้อหารายวิชา ► คลิก คำแนะนำในการเรียนรู้   อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ดรกรรณจรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ษัทยฐ์คู่เจริญถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลสุวรรณภูมิ  ...

Free

ICT for Online Leaning : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

(1 review)
125
students
1
Free

คำอธิบายคอร์ส ICTEZ (ไอซีทีอีซี่): เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT for Online Leaning สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Basic : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ Module 02...

Free