Showing 1-7 of 7 results

ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย

(0 review)
0
student
0
Free

การพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังวางแผนดาเนินกิจการ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการในระดับชุมชน ความรู้พื้นฐานสปาไทย ประเภทของอุตสาหกรรมสปา ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปาไทย บทบาทและบริการของสปา ความสาคัญของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การนวดดัดจัดสรีระ การประยุกต์ใช้การแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ

Free

ศิลปะการปรุงอาหาร

(0 review)
0
student
0
Free

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสาคัญของอาหาร การตกแต่งอาหาร ที่สร้างสรรค์ เพื่อนาไปประยุกต์ในธุรกิจอาหารของตัวเองผู้ผลิตอาหารจะทาอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็นที่นิยมมีความแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์และเป็นที่น่าจดจา จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากรสชาติอาหารอร่อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจัดจานถือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตกแต่งอาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชานี้นอกจากจะสอนการทาอาหารคาวและหวานแล้วยังมีการออกแบบอาหารเพื่อดึงดูดและพัฒนาเพื่อให้ออกมาได้รับความนิยม เป็นเอกลักษณ์ของตน

Free

BRAND IDENTITY : การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ตราสินค้าไม่ใช่แนวความคิดใหม่ “อัตลักษณ์ตราสินค้า” คือ องค์ประกอบสำคัญในการสร้างตราสินค้า ในประการแรกที่ทำให้ตราสินค้าประสบความสำเร็จ อัตลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจะบ่งบอกได้ว่าตราสินค้านั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร เป็นสินค้าหรือบริการของคนกลุ่มใด คำสัญญาที่ให้กับผู้บริโภคคืออะไร หากเจ้าของสินค้าและบริการสามารถสร้าง “อัตลักษณ์” ของตราสินค้า ที่มีความชัดเจนของสินค้าและบริการของเรา กับสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ “ตราสินค้านั้นมีพลัง” ที่สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ ตอนที่ 1...

Free

สร้างแบรนด์ อย่างมีดีไซน์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส “บุคลิกภาพ” และความเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ของสินค้า/บริการนั้นๆ หากแต่แบรนด์ (ที่ประสบความสำเร็จ) ยังต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย ในคอร์สนี้จึงได้มีการนำเอาเรื่องการวิเคราะห์การออบแบบในการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจหรือกิจการของตนเองได้ เนื้อหาของคอร์ส วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 4 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ...

Free

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส กลยุทธ์ในการนำเสนองานโฆษณา เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีที่ดึงดูดความสนใจและมีความหมายต่อผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโฆษณาจะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญ เพราะมีจุดแข็งที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก หากการโฆษณานั้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้นั้น ๆ มีจุดขายที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.1 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.2 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.3 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.4

Free

ทำไมต้องสร้างแบรนด์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส แบรนด์มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีอัตราการแข่งขันที่สูง จึงทำให้การมีแบรนด์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นสิ่งที่สำคัญ สามารถขายแบรนด์ได้ การสร้างชื่อชื่อเสียงหรือมีแนวคิด ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถจดจำและรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจได้ด้วยแบรนด์ แบรนด์ที่แข่งแรงจะเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว เนื้อหาของคอร์ส แบรนด์คืออะไร ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1 ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 2 สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร

Free