Showing 1-10 of 10 results

ทักษะเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(0 review)
29
students
0
Free

วิดีโอภาษามือ อธิบายรายวิชา ► คลิก วิดีโอภาษามือ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ► คลิก วิดีโอภาษามือ เนื้อหารายวิชา ► คลิก คำแนะนำในการเรียนรู้   อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ดรกรรณจรรยาวุฒิวรรณ์ อาจารย์ประจำสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์ษัทยฐ์คู่เจริญถาวร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมงคลสุวรรณภูมิ  ...

Free

ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย

(0 review)
0
student
0
Free

การพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังวางแผนดาเนินกิจการ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการในระดับชุมชน ความรู้พื้นฐานสปาไทย ประเภทของอุตสาหกรรมสปา ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปาไทย บทบาทและบริการของสปา ความสาคัญของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การนวดดัดจัดสรีระ การประยุกต์ใช้การแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ

Free

ท่องเที่ยวชุมชน

(0 review)
0
student
0
Free

หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จริงของชุมชน วิธีการและเทคนิคการทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษาแนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

Free

ศิลปะการปรุงอาหาร

(0 review)
0
student
0
Free

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสาคัญของอาหาร การตกแต่งอาหาร ที่สร้างสรรค์ เพื่อนาไปประยุกต์ในธุรกิจอาหารของตัวเองผู้ผลิตอาหารจะทาอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็นที่นิยมมีความแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์และเป็นที่น่าจดจา จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากรสชาติอาหารอร่อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจัดจานถือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตกแต่งอาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชานี้นอกจากจะสอนการทาอาหารคาวและหวานแล้วยังมีการออกแบบอาหารเพื่อดึงดูดและพัฒนาเพื่อให้ออกมาได้รับความนิยม เป็นเอกลักษณ์ของตน

Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

(0 review)
0
student
0
Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

Free

เกษตรอัจฉริยะ (SMART FARM)

(3 reviews)
305
students
3
Free

คำอธิบายคอร์ส ความสําคัญของภาคการเกษตร การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการสงเสริมการเกษตรแหล่งข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ระบบการคิด การจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าการเกษตรและการบริการกลยุทธ์และเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวบ่งชี้ความสําเร็จ รวมถึงเกษตรอัจฉริยะ หรือ Smart Farm รูปแบบการทำเกษตรแบบใหม่ที่จะทำให้ การทำไร่ทำนามีภูมิคุ้มกันต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการนำเอาข้อมูลของภูมิอากาศทั้งใน ระดับพื้นที่ย่อย (Micro-climate) ระดับไร่ (Mesoclimate) และระดับมหภาค (Macroclimate) มาใช้ในการบริหารจัดการ ดูแลพื้นที่เพาะปลูก เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้น...

Free

ICT for Online Leaning : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

(1 review)
125
students
1
Free

คำอธิบายคอร์ส ICTEZ (ไอซีทีอีซี่): เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT for Online Leaning สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Basic : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ Module 02...

Free

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส กลยุทธ์ในการนำเสนองานโฆษณา เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีที่ดึงดูดความสนใจและมีความหมายต่อผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโฆษณาจะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญ เพราะมีจุดแข็งที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก หากการโฆษณานั้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้นั้น ๆ มีจุดขายที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.1 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.2 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.3 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.4

Free

ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส การถ่ายภาพเป็นหน้าต่างของการทำธุรกิจออนไลน์ ภาพถ่ายที่ดีสามารถสร้างยอดขายได้มหาศาล สำหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ และมีปัญหาเรื่องภาพถ่ายที่ไม่โดนใจลูกค้า ภาพไม่ดึงดูดลูกค้า และอยากถ่ายภาพเองแต่ไม่รู้จะต้องถ่ายอย่างไร เริ่มอย่างไร คอร์ส Digital Photography For SME “ถ่ายภาพอย่างไรให้ปัง” จะตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างแน่นอน ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการถ่ายภาพมาก่อน ไม่ต้องใช้กล้องตัวใหญ่แบบมืออาชีพ แค่กล้องจากสมาร์ทโฟนก็สามารถมีภาพถ่ายที่ปังได้แน่นอน เนื้อหาของคอร์ส แนะนำการถ่ายภาพ รู้ก่อนเรียน การเตรียมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพที่ดี การจัดฉากและระนาบฉาก...

Free