Preaload Image
Showing 1-4 of 4 results

ธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย

(0 review)
0
student
0
Free

การพัฒนาธุรกิจบริการสปาและการประยุกต์งานแพทย์แผนไทย เหมาะสาหรับผู้ที่กาลังวางแผนดาเนินกิจการ เนื้อหาของหลักสูตรครอบคลุมแนวความคิดในการจัดตั้งกิจการในระดับชุมชน ความรู้พื้นฐานสปาไทย ประเภทของอุตสาหกรรมสปา ศักยภาพการแขงขันของอุตสาหกรรมสปาไทย บทบาทและบริการของสปา ความสาคัญของจรรยาบรรณและกฎหมายวิชาชีพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนวดแผนไทย การนวดดัดจัดสรีระ การประยุกต์ใช้การแพทย์ การบริหารจัดการด้านการตลาด การเงิน การวางแผนธุรกิจ

Free

ท่องเที่ยวชุมชน

(0 review)
0
student
0
Free

หลักการ กระบวนการ เครื่องมือและรูปแบบในการจัดการการท่องเที่ยวโดยองค์กรชุมชน ที่สามารถพัฒนาสู่การจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวได้ในระดับพื้นฐาน ความสัมพันธ์ของหน่วยงานและกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสาคัญในการจัดการท่องเที่ยวเช่น ภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงชุนชนใกล้เคียง อันเป็นรากฐานของการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่จริงของชุมชน วิธีการและเทคนิคการทาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ผ่านการศึกษาแนวโน้มนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับประเทศ ภูมิภาคและโลก

Free

ศิลปะการปรุงอาหาร

(0 review)
0
student
0
Free

ศึกษาความรู้พื้นฐาน ความสาคัญของอาหาร การตกแต่งอาหาร ที่สร้างสรรค์ เพื่อนาไปประยุกต์ในธุรกิจอาหารของตัวเองผู้ผลิตอาหารจะทาอย่างไรให้อาหารของตนเองเป็นที่นิยมมีความแปลกใหม่ มีความสร้างสรรค์และเป็นที่น่าจดจา จึงจาเป็นต้องใช้วิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์และเทคนิคต่าง ๆ นอกจากรสชาติอาหารอร่อยแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ การตกแต่งอาหารให้ออกมาดูดี น่ารับประทาน ซึ่งการจัดจานถือ เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ในการสร้างสรรค์ผลงาน ตกแต่งอาหารให้ออกมาดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้น ซึ่งในวิชานี้นอกจากจะสอนการทาอาหารคาวและหวานแล้วยังมีการออกแบบอาหารเพื่อดึงดูดและพัฒนาเพื่อให้ออกมาได้รับความนิยม เป็นเอกลักษณ์ของตน

Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

(0 review)
0
student
0
Free

พื้นฐานนักออกแบบแฟชั่นสำหรับชุมชน

Free