Preaload Image

Popular Courses

Popular Courses
Showing 10-18 of 19 results

การกล่าวขอบคุณและอำลา

(0 review)
100
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องการกล่าวขอบคุณแบบเป็นทางการ แบบไม่เป็นทางการ การกล่าวขอบคุณสำหรับอนาคต และการกล่าวอำลา ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาของคอร์ส เนื้อหาและคำสำคัญ (Contents and Key words) การกล่าวขอบคุณ (Saying thank you) การกล่าวขอบคุณอย่างเป็นทางการ (Saying thank you: Formal) การใช้ Thank...

Free

ออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง…สำคัญกว่าสำเนียง

(0 review)
46
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส คอร์สเรียนออนไลน์นี้ เน้นเนื้อหาการเรียนการสอนในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะที่เป็นฐานรากของการการสื่อสารภาษาอังกฤษ และความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื้อหาของคอร์ส Pronunciation Level 1 คำสำคัญสำหรับการออกเสียงที่ดี (Content and keywords for good pronunciation level1) ทำไมการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ดีจึงสำคัญ (Why is good...

Free

การสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

(0 review)
0
student
0
Free

หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านอีคอมเมิร์ซ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาของคอร์ส Module 1 : การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ การทำงานบนเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อและการนำเสนอเท่าทันยุคสมัย รวมถึงการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด Module 2...

Free

BRAND IDENTITY : การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ตราสินค้าไม่ใช่แนวความคิดใหม่ “อัตลักษณ์ตราสินค้า” คือ องค์ประกอบสำคัญในการสร้างตราสินค้า ในประการแรกที่ทำให้ตราสินค้าประสบความสำเร็จ อัตลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจะบ่งบอกได้ว่าตราสินค้านั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร เป็นสินค้าหรือบริการของคนกลุ่มใด คำสัญญาที่ให้กับผู้บริโภคคืออะไร หากเจ้าของสินค้าและบริการสามารถสร้าง “อัตลักษณ์” ของตราสินค้า ที่มีความชัดเจนของสินค้าและบริการของเรา กับสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ “ตราสินค้านั้นมีพลัง” ที่สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์ ตอนที่ 1...

Free

สร้างแบรนด์ อย่างมีดีไซน์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส “บุคลิกภาพ” และความเป็น “ผู้เชี่ยวชาญ” ของสินค้า/บริการนั้นๆ หากแต่แบรนด์ (ที่ประสบความสำเร็จ) ยังต้องสามารถสร้างความไว้วางใจให้แก่ผู้บริโภคได้อีกด้วย ในคอร์สนี้จึงได้มีการนำเอาเรื่องการวิเคราะห์การออบแบบในการสร้างแบรนด์ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปใช้กับธุรกิจหรือกิจการของตนเองได้ เนื้อหาของคอร์ส วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 1 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 2 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 3 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ ตอนที่ 4 วิเคราะห์ธุรกิจกับเทรนด์การออกแบบ...

Free

ACADEMIC ENGLISH (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ)

(0 review)
123
students
0
Free

คำอธิบายคอร์ส Academic English (ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ) เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ ไปต่อยอด ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการต่อไปได้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Academic Reading (การอ่านเชิงวิชาการ) Module 02 ▸ Academic Writing...

Free

ICT for Online Leaning : เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด

(1 review)
125
students
1
Free

คำอธิบายคอร์ส ICTEZ (ไอซีทีอีซี่): เทคโนโลยีง่ายกว่าที่คิด รายการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา ICT for Online Leaning สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ที่เป็นหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อหาของคอร์ส Module 01 ▸ Basic : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ Module 02...

Free

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส กลยุทธ์ในการนำเสนองานโฆษณา เป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกวิธีการนำเสนอไปยังกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีที่ดึงดูดความสนใจและมีความหมายต่อผู้บริโภค เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการสื่อสารทางการตลาดเพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโฆษณาจะเป็นเพียงองค์ประกอบเล็ก ๆ ในการดำเนินกิจกรรมด้านการตลาด แต่ก็มีบทบาทที่สำคัญ เพราะมีจุดแข็งที่สำคัญคือสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและเป็นจำนวนมาก หากการโฆษณานั้นยิ่งมีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ จะส่งผลให้นั้น ๆ มีจุดขายที่แข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น เนื้อหาของคอร์ส การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.1 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.2 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.3 การโฆษณาและนำเสนอสินค้า EP.4

Free

ทำไมต้องสร้างแบรนด์

(0 review)
0
student
0
Free

คำอธิบายคอร์ส แบรนด์มีความสำคัญต่อการทำธุรกิจหรือเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก มีอัตราการแข่งขันที่สูง จึงทำให้การมีแบรนด์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำใครเป็นสิ่งที่สำคัญ สามารถขายแบรนด์ได้ การสร้างชื่อชื่อเสียงหรือมีแนวคิด ความต้องการของกลุ่มลูกค้า และทำอย่างไรให้ทุกคนสามารถจดจำและรับรู้เกี่ยวกับธุรกิจได้ด้วยแบรนด์ แบรนด์ที่แข่งแรงจะเป็นกลยุทธ์ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จในระยะยาว เนื้อหาของคอร์ส แบรนด์คืออะไร ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 1 ทำไมต้องสร้างแบรนด์ ตอนที่ 2 สร้างแบรนด์เริ่มต้นอย่างไร

Free