“สร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างคุณภาพเด็กและเยาวชน สร้างชุมชนเข้มแข็ง”

Who is CYF ?

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (Children and Youth Development Foundation) ก่อตั้งเมื่อ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2545 เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม เลขทะเบียนมูลนิธิ ต.188/2545 และกระทรวงมหาดไทย เลขทะเบียนมูลนิธิ กท 1166 จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลด้านส่งเสริมการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย ได้รับการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 86 ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2545

วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษามาตรา 12

1. ทำให้เกิดความหลากหลายทางการศึกษาที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
2. กระจายอำนาจและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. คืนการศึกษาให้ชุมชนออกแบบตามบริบทและอัตลักษณ์บนฐานวัฒนธรรมชุมชน
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมคิดหลักสูตรเรียนรู้อย่างมีความหมายและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คืนการศึกษาให้ชุมชน

CYF มีเป้าหมายสร้างรูปธรรมการศึกษาทางเลือกที่เป็นการจัดการศึกษาโดยองค์กรชุมชน จึงได้ร่วมกับชาวบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน และชาวบ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี จัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนตามกฎกระทรวงดังกล่าวข้างต้น เพื่อจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของตนเอง โดยยื่นจดทะเบียน “ศูนย์การเรียน” กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่

รูปแบบการเรียน

หลักสูตรออนไลน์ฟรีในรายวิชาบน  THAI MOOC ที่สามารถเทียบหน่วยกิตกับรายวิชาภายใต้หลักสูตรในส่วนของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ONLINE COURSES

ONLINE COURSES

ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย