นิยามความหมายสัพพนาม หลักการใช้แทนนามนาม

บาลีเรียนเอง : อ่านบาลี

นิยามความหมายบาลีไวยากรณ์ หรือ ปาลิเวยฺยากรณ

เสียง ตัวหนังสือ อักษร

นิยามความหมายอักษร - ไม่เป็นของแข็ง / ไม่สิ้นไป / ไม่หมดไป

อักษร / จำนวนหน่วยเสียงบาลี